El PEC

PEC

 

PROJECTE EDUCATIU DE L’INSTITUT FRONT MARÍTIM

 

INTRODUCCIÓ

Aquest document pretén establir els fonaments bàsics de l’INS Front Marítim. També s’ha d’entendre com a eina de treball que resta oberta al perfeccionament i discussió periòdica.
Les línies d’orientació i treball fixades en aquest document romanen vives mentre no sigui modificades i comprometen tots els membres de la comunitat educativa de l’institut. La legítima discrepància pot ser expressada i defensada als àmbits col·lectius.
S’estableixen tres àmbits del projecte: la identitat, els criteris generals organitzatius i les línies mestres de l’acció pedagògica. Cada un d’ells és vincula als altres dos i pretén ser complementari de la resta per formar un conjunt coherent
Així doncs, l’INS Front Marítim, a banda de les característiques que venen determinades per l’ordenament legal existent, orienta la seva acció educativa i l’organització general seguint els diversos principis que s’estableixen a continuació.

ORGANITZACIÓ ACTUAL DEL CENTRE

L’Institut Front Marítim és un centre que va néixer en l’any 2007, podem dir doncs que és un centre nou però ja consolidat. Els principals factors condicionants són tres: la procedència dels alumnes, la nostra comunitat educativa i les instal·lacions. Els alumnes ens arriben principalment de les escoles adscrites més properes Mar Bella i Arenal de Llevant, de dos escoles també adscrites però mes llunyanes Vila Olímpica i Bogatell i d’altres centres públics i privats concertats que ens fan confiança.

En els darrers anys el centre ha experimentat molts canvis per tal de consolidar la seva tasca docent i esdevenir un centre de referència al barri.
Aquestes actuacions responen als objectius fixats en néixer el centre. En l’actualitat molts d’aquest objectius s’han assolit i d’altres estan en procés d’aconseguir-se.

L’institut està situat en el Front Marítim de Barcelona, un barri que barreja una franja de nova edificació amb una zona tradicional del Poblenou. La població és força heterogènia i els nostres alumnes responen a diversos perfils.

La comunitat educativa ha pogut trobar en la construcció d’un projecte nou, un objectiu comú. L’estabilitat de la plantilla és força alta i la pluralitat i els diferents punts de vista s’han pogut canalitzar per millorar i no pas per dividir.

Les instal·lacions són noves, funcionals i esdevenen un marc ideal per desenvolupar les tasques característiques d’un centre. L’institut s’ha dotat per
diferents mitjans de les infrastructures necessàries per complementar i enriquir la tasca docent.

PLANTEJAMENT INSTITUCIONAL

MISSIÓ DE L’INSTITUT

La missió de l’Institut Front Marítim és:
Formar, orientar i acreditar els nostres alumnes d’acord amb els objectius i criteris determinats per l’ordenació legal existent i per la identitat pròpia de l’institut, per tal que assoleixin els coneixements, les habilitats, les actituds, els valors, les capacitats i competències que facilitaran el seu desenvolupament com a individus integrats a la societat. De manera que els nostres alumnes siguin persones responsables, competents i d’esperit crític i que puguin contribuir al progrés i desenvolupament de la nostra societat, dins d’uns valors de llibertat, tolerància, solidaritat i respecte a les persones i al medi ambient.

VISIÓ DE L’INSTITUT

L’Institut Front Marítim vol ser un centre referent per a les escoles del nostre barri amb un compromís de qualitat i excel·lència.
Volem que els nostres alumnes siguin persones responsables, competents i d’esperit crític que contribueixin al progrés i desenvolupament de la nostra societat dins un marc de llibertat, tolerància, solidaritat i respecte.
Volem ser un centre obert a l’innovació en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement (TAC).
Volem apropar el nostre centre als entorns científics i artístics
Volem que el nostre institut aconsegueixi una millora constant en tots els nivells oferint una metodologia d’ensenyament-aprenentatge on ressalti la transversalitat.
Volem ser un centre dirigit cap a un procés de millora continuada i per tant que tingui la capacitat de fer un seguiment i avaluar la seva tasca.
Volem finalment que els nostres alumnes obtinguin un nivell de competència que faciliti el seu procés de desenvolupament personal, social i laboral

Així doncs l’institut Front Marítim orientarà la seva acció educativa i l’organització general seguint els principis que s’estableixen a continuació:

PRINCIPIS DE L’ORGANITZACIÓ GENERAL I L’ACCIÓ EDUCATIVA

Aquests principis defineixen la “cultura de centre” i s’han de tenir molt presents a l’hora de completar la diagnosi.

1. Principis identitaris

1.1 Reflex de la composició de l’entorn
1.2 El nostre centre és públic i com a tal aconfessional
1.3 Igualtat d’oportunitats
1.4 Respecte a la persona
1.5 Defensa del medi ambient
1.6 Potenciació de l’educació també en el temps de lleure amb activitats culturals i esportives

2. Principis organitzatius

2.1 Consecució d’un equip professional compromès amb el projecte educatiu
2.2 Generació d’un clima de treball i estudi positiu
2.3 Fomentar la participació de les famílies
2.4 Propiciar els recursos necessaris per afavorir la convivència
2.5 Optimització dels recursos

3. Principis de l’acció pedagògica

3.1 Desenvolupar les capacitats i competències dels nostres alumnes
3.2 Reforçar l’autoestima de l’alumnat
3.3 Acompanyament a l’alumnat en l’elaboració del seu projecte personal
3.4 Fomentar el compromís de les famílies en l’acció educativa
3.5 Treballar per a la identificació de les característiques cognitives de l’alumnat
3.6 Potenciació de la tutoria
3.8 Orientar l’acció educativa envers la potenciació del trilingüisme
3.9 Situar les noves tecnologies com a recurs de l’acció docent quotidiana
3.10 Recerca de la transversalitat de manera progressiva, ordenada i gradual

EIXOS ESTRATÈGICS

El PEC vol esdevenir un document que reculli els principis fonamentals que conformen la cultura del centre i a la vegada establir un marc general de gestió i
organització que facilitin les adaptacions necessàries fruit de les avaluacions i les noves demandes.
Aquests eixos que definien la nostra VISIÓ han de donar sentit a la nostra actuació.

Aquests EIXOS ESTRATÈGICS són:

  • L’Organització del centre
  • L’alumnat
  • L’acció tutorial
  • La formació docent
  • Les estratègies i metodologies docents
  • La convivència
  • Les famílies

La definició del PEC es completa amb:

El Projecte Curricular de Centre (PCC)
Defineix l’ordenació i l’organització dels ensenyaments que s’imparteixen al centre, així com les directrius pedagògiques que se segueixen

Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)
Defineix i concreta els drets i deures dels membres de la comunitat educativa. Regula la convivència i explicita l’organització i les responsabilitats dels òrgans de govern, institucionals, de funcionament i gestió de l’institut

Pla d’Acció Tutorial (PAT)
Regula, concreta i fixa els protocols en l’exercici de la tutoria la coordinació dels equips docents com a eina fonamental per a la formació integral de l’alumnat

Projecte Lingüístic de centre (PLC)
Estableix les pautes d’ús de la llengua catalana i el tractament de la resta de llengües que tenen presencia en la vida del centre

Document Word PEC